เครื่องจักรการอัดรีดและการหุ้ม/เปลือกอย่างต่อเนื่อง